درباره ما

شرح وظايف گروه مطالعات جامع و آمار و اطلاعات آب و آبفا

 • تدوين سياستها و نظارت عاليه در توليد آمار و مطالعات پايه كشور
 • مطالعات طرح جامع آب کشور با رويكرد مديريت بهم پيوسته
 • مطالعات ويژه فني ،اقتصادی ، اجتماعی ، زيست محيطي و حقوق آب
 • توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللی
 • سياستگذاري و راهبري و پايش انجام مطالعات پايه در حوضه هاي آبريزدرجه 2 با  رويكرد مديريت بهم پيوسته منابع آّب
 • راهبري انجام مطالعات حقوق آب و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور اصلاح قوانين موجود وبا تدوين مقررات جديد و هماهنگي با ساير وزارتخانه ها و موسسات و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح

 

شرح وظايف گروه برنامه ريزي جامع آب و آبفا

 • تدوین سیاستها , راهبردها و اهداف  بخش آب  و آبفا
 • استقرار نظام مديريت استراتژيك بخش آب وآبفا
 • برنامه ریزی جهت برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بخش آب و آبفا
 • برآورد منابع مالی و هزینه های برنامه توسعه بخش آب و آبفا
 • برنامه ریزی سالانه بخش آب و آبفا براساس سیاستهای قانون بودجه
 • تدوین و بازنگری در قوانین و مقررات و ضوابط  آب و آبفا
 • هماهنگی برنامه های بخش آب و آبفا با سایر بخشهای مرتبط
 • دبير خانه شوراي عالي آب

شرح وظايف گروه برنامه ريزي و تخصيص منابع آب

 • تدوين سیاستهای کلان برنامه ریزی منابع آب  کشور
 • تدوین  و استقرار نظام تسهیم و تخصيص  آب درسطح ملی,  حوضه هاي آبريز و استانی 
 • اجرای نظام تسهیم و تخصیص  آب  درسطح ملی،  حوضه هاي آبريز و استانی
 • تدوین سياستهاي تسهيم و تخصيص منابع آب در سطح حوضه های آبریز و استانها به مصارف مختلف با در نظر گرفتن اصول مديريت بهم پيوسته منابع آب
 • بررسي امكان تخصيص آب به طرح هاي توسعه منابع آب با توجه به مديريت بهم پيوسته منابع آب در حوضه آبريز  و آب قابل برنامه ريزي
 • بازبینی و اعتلای سیاستهای   تسهیم و تخصیص آب مبتنی بر حسابداری ملی آب
 • دبير خانه شوراي هماهنگي مديريت حوضه آبريز
   

شرح وظایف گروه نظارت و ارزيابي

 • تدوین سیاست­هاي نظارت و ارزيابي  بخش آب و آبفا
 • تدوين و استقرار نظام ارزيابي
 • تدوين و استقرار نظام نظارت و پايش
 • اجراي نظام نظارت و ارزيابي
 • تهيه و تدوين گزارش هاي سالانه نظارت و ارزيابي
 • نظارت بر اجراي برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي وزير يا معاونت آب و آبفا
 • راهبري سيستم‌هاي اطلاعاتي مطالعاتي و در دست توسعه شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زير مجموعه به عنوان نماينده معاونت آب و آبفا
 • پايش شاخص هاي تدوين شده به منظور حصول  مديريت بهم پيوسته منابع آب

مأموريتهاي دفتر

1- برنامه ريزي هاي استراتژيك بخش آب و آبفا
2- تهيه، تدوين و پايش برنامه هاي توسعه اي بخش آب و آبفا
3- راهبري پژوهش، تحقيقات و آموزش
4- توسعه همكاريهاي بين المللي
5- تهيه لوايح و قوانين مرتبط با بخش آب و آبفا
6- راهبري كميته تخصصي شوراي عالي آب
7- مطالعات طرح جامع آب كشور در قالب مديريت بهم پيوسته منابع آب
8- برنامه ريزي استراتژيك منابع آب كشور
9- سياست گذاري و نظارت عاليه در توليد آمار و مطالعات پايه منابع آب كشور
10- نظارت عاليه بر اجراي برنامه ها و هماهنگي با دستگاهها و شركتها در قالب طرح هاي جامع و مديريت بهم پيوسته منابع آب
11- تدوين سياستها و راهبردهاي مربوط به مديريت، تخصيص و توسعه منابع آب
12- استقرار و بهنگام سازي نظام تخصيص آب و همكاري در اعمال فرآيند مديريت بهم پيوسته منابع آب
13- تعيين ميزان آب قابل تخصيص از منابع مختلف آبي در حوضه هاي آبريز و انجام امور دبيرخانه اي كميسيون تخصيص آب
14- تعيين حقابه هاي زيست محيطي بدنه هاي آبي
15- برنامه ريزي به منظور استقرار نظام توسعه پايدار در منابع آب كشور
16- برنامه ريزي به منظور استقرار نظام ارزيابي كيفيت منابع آب و پساب ها
17- تهيه قوانين مرتبط با محيط زيست
18- پايش كمي و كيفي منابع آب در وقايع غير مترقبه
19- تدوين قوانين و پايش تغييرات منايع آبي ناشي از خشكسالي و تغيير اقليم