نقش مراکز آموزش عالی و واحدهای دانش بنیان در مواجهه با بحران آب