جهت گیری‌ های توسعه بهره برداری از منابع آب متناسب با توان اکولوژیک سرزمین