برنامه های توسعه

1397/11/30
در این گزارش بررسی کاملی از روند تحقق اهداف تعیین شده و مواد قانونی مرتبط با بخش آب و آب و فاضلاب را در سال 1396 به عنوان اولین سال برنامه ششم ارائه شده است.
1397/11/30
جزئیات برنامه های بخش آب و آبفای وزارت نیرو در سه فصل در این گزارش ارائه شده است
1397/11/30
جداول برنامه عملیاتی بخش آب و آبفا در برنامه ششم توسعه به تفکیک سال