کشت و فرآوری گياهان شورپسند راهبردی در مناطق خشک، راهکاری در جهت تامین امنیت آب، غذا، محیط زیست و انرژی
1397/09/11
فاطمه کارانديش، مهدی کلانکی