مدیریت تعارض ها در سامانه های منابع آب: کاربرد تئوری بازی ها
1397/09/11
رضا کراچیان، محمدجواد امامی اسکاردی، نجمه مهجوری مجد