رويدادهای کارآفرينی هم نت آب و فاضلاب راه کارهايی برای نوآوری و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در مدیریت آب و فاضلاب
1397/09/11
عبدالرضا کبيری سامانی، علی یوسفی