دهه همکاری ملی برای آب: ضرورت تغيير رويکردهای بخش «پژوهش» در مديريت آب کشور با تاکید بر ظرفیت‌ها و بسترهای موجود
1397/09/11
مجتبی شفيعی، ميثم مجيدی، محمد غارثی فرد