یک گام فراتر در راه توسعه پس از سرمایه گذاری اقتصادی از طریق طراحی و مهندسی سامانه های هوشمند مدیریت مصرف و بهره برداری از شبکه های آبرسانی در بخش های شرب، صنعت، فضای سبز و کشاورزی
1397/09/13
مهدی قیصری