همايش

همايش ميراث فرهنگي و توسعه پايدار
برگزاري همايش از:1394/10/23
برگزاري همايش تا:1394/10/24
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش: آمايش سرزمين ، مديريت منابع آب، توسعه پايدار ، گردشگري
محل برگزاري: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
برگزار کننده: موسسه گنيجه ملي آب ايران
حاميان همايش:
مهلت ارسال مقاله: 15 آذر ماه سال جاري
محورهاي همايش:
وب سايت: