همايش

كنفرانس ملي حفاظت محيط زيست
برگزاري همايش از:1395/02/01
برگزاري همايش تا:1395/02/01
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش: محيط زيست ، حفاظت آب و حفاظت خاك
محل برگزاري: دانشگاه شهيد بهشتي
برگزار کننده: جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي
حاميان همايش: سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو
مهلت ارسال مقاله:
محورهاي همايش:
وب سايت: www.iranianec.com