همايش

كارگاه حفاظت از منابع آب كارست
برگزاري همايش از:1394/12/05
برگزاري همايش تا:1394/11/05
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش: تعيين شعاع حفاظتي منابع آهكي
محل برگزاري: سالن كنفرانس شركت مديريت منابع آب ايران
برگزار کننده: مركز پژوهشي آب و محيط زيست
حاميان همايش:
مهلت ارسال مقاله:
محورهاي همايش: چالش هاي حفاظت از منابع آب كارست
وب سايت: