همايش

دهمين دوره همايش و نمايشگاه بين المللي مديريت سبز
برگزاري همايش از:1394/10/29
برگزاري همايش تا:1394/10/30
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش:
محل برگزاري: مركز همايش هاي بين المللي برج ميلاد
برگزار کننده: انجمن مديريت سبز ايران و بنياد جهاني انرژي
حاميان همايش:
مهلت ارسال مقاله:
محورهاي همايش:
وب سايت: