همايش

جشنواره ملی فرهنگی هنری ایران ساخت
برگزاري همايش از:1395/10/16
برگزاري همايش تا:1395/10/18
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش:
محل برگزاري:
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
حاميان همايش:
مهلت ارسال مقاله: اول آذر ماه سال جاری
محورهاي همايش:
وب سايت: www.iransaakht.ir