همايش

اولين رويداد جامع مديريت بحران كشور
برگزاري همايش از:1394/10/02
برگزاري همايش تا:1394/10/05
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش: ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی
محل برگزاري: ورزشگاه آزادي - هتل المپيك
برگزار کننده: سازمان مديريت بحران كشور
حاميان همايش: وزارت كشور ، وزارت نيرو ، صداو سيما و...
مهلت ارسال مقاله:
محورهاي همايش:
وب سايت: www.irtsn.com